Innhold

Forskningsprogrammet Concept

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. En av hovedaktivitetene i programmet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av Finansdepartementet.

 
Nyeste Concept-publikasjoner PDF Print E-mail

De nyeste publikasjonene i Concept-rapportserien er rapport nr. 40 om perverse insentiver og investeringsprosjekter som ikke forplikter, og nr. 41 om transportmodeller i møte med ekstreme scenarier. Rapportene i Concept-rapportserien kan lastes ned her.

Vi legger også ut etterevalueringer av investeringsprosjekter etter hvert som de er klare. Den siste er evalueringen av Lofoten fastlandsforbindelse (LOFAST), som kan leses her.

En oppdatering av sluttkostnader for prosjekter som har vært gjennom KS2-ordningen og som nå er ferdigstilt, ble lagt ut i mai 2014, her.

 
The Concept Symposium on Project Governance 25.-26. september Print E-mail

Concept Symposium er en møteplass for nettverksbygging og erfaringsutveksling blant nøkkelpersoner innen akademia, konsulentbransjen og offentlig forvaltning, på områder som konseptvalg og overordnet styring av statlige investeringsprosjekter. Deltakerne kommer fra en rekke ulike land.

Arrangementet avholdes hvert andre år. Concept Symposium 2014 finner sted 25.-26. september på Losby Gods i Lørenskog. Hovedtema denne gang er Opportunities, Decisions and their Effects. Mer informasjon finner du her (kun på engelsk).

Her finner du alle presentasjonene og annen informasjon fra  tidligere symposia. 

 
Forslag til studentoppgaver PDF Print E-mail

Ideer til student- og masteroppgaver ligger ute. Concept ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive oppgaver. Vi retter oss mot ulike fagdisipliner, spesielt prosjektledelse/ prosjektstyring og samfunnsøkonomi, men også sosiologi og statsvitenskap, ingeniørvitenskap og arkitektur. Les mer  »

 

 
Tredje periode med rammeavtaler om kvalitetssikring PDF Print E-mail

Finansdepartementets kvalitetssikringsordning er inne i tredje kontraktsperiode. Nye rammeavtaler ble, etter anbudskonkurranse, inngått med fem konsulentkonstellasjoner i slutten av februar 2011 for tidsrommet ut 2012, med opsjon på forlengelse ut 2014. Opsjonen ble utløst innen fristen og rammeavtalen gjelder dermed ut 2014.

De fem konstellasjonene er:

• Terramar, Promis og Oslo Economics
• Metier og Møreforsking Molde
• Holte Consulting og Vista Analyse
• Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt
• DNV GLAS, ÅF Advansia AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS

Rammeavtalene i tredje periode er langt på vei en videreføring av den eksisterende ordningen, men med enkelte justeringer. Den viktigste endringen er at terskelverdien er hevet fra 500 til 750 mill. kroner. Mer informasjon om ordningen finnes her

 
Nyhetsbrev fra Concept-programmet 2014-3 PDF Print E-mail

I nyhetsbrev nr. 2014-3 (juni 2014) kan du blant annet lese om

  • Nye Concept-publikasjoner våren 2014
  • Concept-rapportserien er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal
  • Intervju med professor James Odeck om kostnadskontroll i vegprosjekter
  • Programleder Knut Samset om scenariometodikk
  • Info om Concept symposium 2014 og andre faglige konferanser og samlinger som er relevante for overordnet styring av statlige investeringsprosjekter

Tidligere nyhetsbrev finner du her.

Attachments:
Download this file (Concept Nyhetsbrev 2014 nr  3.pdf)Concept nyhetsbrev 2014 nr. 3  1354 Kb