Innhold

Forskningsprogrammet Concept

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. En av hovedaktivitetene i programmet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av Finansdepartementet.

Nettsidene er under flytting, og får ny webadresse: www.ntnu.no/concept. De gamle sidene vil også fortsatt eksistere en stund fremover, men det blir ikke lagt ut nye publikasjoner her.

 
Nyeste Concept-publikasjoner PDF Print E-mail

De nyeste publikasjonene i Concept-rapportserien er rapport nr. 40 om perverse insentiver og investeringsprosjekter som ikke forplikter, og nr. 41 om transportmodeller i møte med ekstreme scenarier. Rapportene i Concept-rapportserien kan lastes ned her.

Vi legger også ut etterevalueringer av investeringsprosjekter etter hvert som de er klare. Den siste er evalueringen av Svinesundforbindelsen (E6 Riksgrensen - Svingenskogen), som kan leses her.

Du kan lese mer om etterevaluering og se resultatene av alle evalueringene samlet, her.

To nye arbeidsrapporter er også lagt ut, om henholdsvis bruk av kuttlister og kostnadsutviklingen i vegprosjekter, her.

 
The Concept Symposium on Project Governance Print E-mail

Concept Symposium er en internasjonal møteplass for nettverksbygging og erfaringsutveksling blant nøkkelpersoner innen akademia, konsulentbransjen og offentlig forvaltning, på områder som konseptvalg og overordnet styring av statlige investeringsprosjekter. Finansdepartementet er vertskap, men det er Concept-programmet som organiserer konferansen.

Arrangementet avholdes hvert andre år. Concept Symposium 2014 fant sted 25.-26. september på Losby Gods i Lørenskog. Hovedtema denne gang var Opportunities, Decisions and their Effects. Som tittelen antyder forsøkte en - gjennom 34 presentasjoner - å spenne over hele prosjektsyklusen fra idé, gjennom tidligfase med analyser og beslutninger, og inn i driftsfase hvor effekter manifesteres. Mer enn 120 deltakere fra 15 land deltok, og tilbakemeldingene er meget positive.

Mer informasjon finner du her (kun på engelsk).

 
Forslag til studentoppgaver PDF Print E-mail

Ideer til student- og masteroppgaver ligger ute. Concept ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive oppgaver. Vi retter oss mot ulike fagdisipliner, spesielt prosjektledelse/ prosjektstyring og samfunnsøkonomi, men også sosiologi og statsvitenskap, ingeniørvitenskap og arkitektur. Les mer  »

 

 
Kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter PDF Print E-mail

Finansdepartementets ordning med ekstern kvalitetssikring av de største statlige prosjektene er nå inne i tredje kontraktsperiode. Gjeldende rammeavtaler ble, etter anbudskonkurranse, inngått med fem konsulentkonstellasjoner i slutten av februar 2011 og gjelder ut 2014. Departementet forbereder nå utlysning av nye rammeavtaler fra 2015.

De fem konstellasjonene som i dag har avtale om å gjennomføre ekstern kvalitetssikring er:

• Terramar, Promis og Oslo Economics
• Metier og Møreforsking Molde
• Holte Consulting og Vista Analyse
• Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt
• DNV GLAS, ÅF Advansia AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS

Mer informasjon om ordningen finnes her.
 
Nyhetsbrev fra Concept-programmet 2014-4 PDF Print E-mail

I nyhetsbrev nr. 2014-4 (oktober 2014) kan du blant annet lese om

  • Nye Concept-publikasjoner høsten 2014
  • Nytt webbasert presentasjonsverktøy som viser resultatet av etterevalueringene
  • Nylig avholdt Concept Symposium 2014 
  • Masteroppgaver om statlige investeringsprosjekter legges ut på nett 
  • Intervju med finansbyråd i Oslo, Eirik Lae Solberg
  • Info om faglige konferanser som er relevante for overordnet styring av statlige investeringsprosjekter

Tidligere nyhetsbrev finner du her.

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevene på e-post etter hvert som de utkommer, ta kontakt med This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Attachments:
Download this file (Concept Nyhetsbrev 2014-4 endelig.pdf)Concept Nyhetsbrev 2014 nr. 4  1686 Kb