Innhold

Forskningsprogrammet Concept

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. En av hovedaktivitetene i programmet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av Finansdepartementet.

 
Nyeste Concept-publikasjoner PDF Print E-mail

De nyeste publikasjonene fra Concept-programmet, som omtales i nyhetsbrev nr. 2014-1, er temahefte nr. 5 om mål og målstruktur, arbeidsrapport om bruk av Big Data i analyse og evaluering av investeringsprosjekter, og en etterevaluering av prosjektet Rv653 Eiksundsambandet. Vi har også bidratt inn i en internasjonal håndbok om megaprosjekter.

Publikasjonene finnes her.

 

 
The Concept Symposium on Project Governance - 24.-26. september Print E-mail

Concept Symposium er en møteplass for nettverksbygging og erfaringsutveksling blant nøkkelpersoner innen akademia, konsulentbransjen og offentlig forvaltning, på områder som konseptvalg og overordnet styring av statlige investeringsprosjekter. Deltakerne kommer fra en rekke ulike land.

Arrangementet avholdes hvert andre år. Concept Symposium 2014 er nå under planlegging og vil bli avholdt 24.-26. september på Losby Gods i Lørenskog. Hovedtema denne gang er Opportunities, Decisions and their Effects. Informasjon legges ut løpende her.

Her finner du alle presentasjonene og annen informasjon fra  tidligere symposia. 

 

 

 
Forslag til studentoppgaver PDF Print E-mail

Ideer til student- og masteroppgaver ligger ute. Concept ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive oppgaver. Vi retter oss mot ulike fagdisipliner, spesielt prosjektledelse/ prosjektstyring og samfunnsøkonomi, men også sosiologi og statsvitenskap, ingeniørvitenskap og arkitektur. Les mer  »

 

 
Tredje periode med rammeavtaler om kvalitetssikring PDF Print E-mail

Finansdepartementets kvalitetssikringsordning er inne i tredje kontraktsperiode. Nye rammeavtaler ble, etter anbudskonkurranse, inngått med fem konsulentkonstellasjoner i slutten av februar 2011 for tidsrommet ut 2012, med opsjon på forlengelse ut 2014. Opsjonen ble utløst innen fristen og rammeavtalen gjelder dermed ut 2014.

De fem konstellasjonene er:

• Terramar, Promis og Oslo Economics
• Metier og Møreforsking Molde
• Holte Consulting og Vista Analyse
• Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt
• Det Norske Veritas, Advansia og Samfunns- og næringslivsforskning AS

Rammeavtalene i tredje periode er langt på vei en videreføring av den eksisterende ordningen, men med enkelte justeringer. Den viktigste endringen er at terskelverdien er hevet fra 500 til 750 mill. kroner. Mer informasjon om ordningen finnes her.  

 
Nyhetsbrev fra Concept-programmet 2014-1 PDF Print E-mail

I nyhetsbrev nr. 2014-1 (februar, 2014) kan du blant annet lese om

-        Nye Concept-publikasjoner,herunder etterevaluering av Rv653 Eiksundsambandet
-        Programleder Knut Samset om konseptvalg for energi
-        Intervju med en svensk ekspert på nytte-kostnadsanalyse om brukes av slik analyse i Norge
 

Tidligere nyhetsbrev finner du her.

Attachments:
Download this file (Concept Nyhetsbrev 2014-nr. 1.pdf)Concept nyhetsbrev nr. 2014-1  907 Kb